top of page

Stadgar

Stadgar reviderande år 1992

Föreningens namn och ändamål

§ 1

Denna förening vars namn är Härnösands Handelsförening, har till ändamål att ombesörja de angelägenheter som på föreningens handläggning kan ankomma, för befrämjande av handelsnäringens förkovran.

Inträde

§ 2

§ 3

§ 4

* Medlemskap i föreningen kan vinnas av varje redbar köpman, industriidkare eller annan i handel och industri intresserad person i Härnösands kommun.

* Antagande av nya medlemmar sker på så sätt, att ansökan ingives till styrelsen, som vid nästa allmänna sammanträde föreslår enligt styrelsens mening lämpliga personer till inval. Sådana val skall ske med slutna sedlar och avgöras med enkel majoritet; dock kan de även ske med öppen omröstning, om alla närvarande medlemmar förenar sig därom.

* Till bestridande av arvoden och övriga för föreningens bästa nödiga utgifter erlägger varje medlem en årsavgift, som fastställes vid ordinarie sammanträde.

* Medlem som uppbär pension från pensionärskassan är befriad från erläggande av årsavgift fr o m det år, under pensionen första gången utgår. Annan medlem som uppnått 67 års ålder befrias från erläggande av avgift.

Avgång

§ 5

Medlem som uraktlåter att erlägga till betalning förfallen avgift, uteslutes ur föreningen.

Styrelse

§ 6

* Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av sex ledamöter och 2 suppleanter för dem.

* Styrelseledamöterna, av vilka minst två skall vara detaljhandlare, väljs vid ordinarie sammanträdet för en tid av tre år och skall två av dem vid slutet av varje år avgå ur styrelsen i den ordning de blivit valda. Suppleanter väljs för en tid av ett år i sänder.

* Då styrelsemedlem är förhindrad att fortfara med sin befattning skall val i den avgåendes ställe förrättas och kommer den nyvalde att tjänstgöra återstående tiden för den avgående.

§ 7

Styrelsen väljer inom sig i början av varje arbetsår ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare.

§ 8

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse när omständigheterna så påkallar.

§ 9

* Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande.

* Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 10

Styrelsen äger att inom eller utom sig utse en sekreterare som har att föra föreningens och styrelsens protokoll samt ombesörja deras skrivelser och utlåtanden.

§ 11

* Ordföranden vakar över protokollets ordentliga förande.

* Protokollet skall antingen genast eller i annat fall vid styrelsens nästa sammanträde justeras av ordföranden.

§ 12

* Styrelsen äger att på bästa sätt förvalta föreningens tillgångar samt inflytande medel, ävensom till föreningen donerade eller under dess vård ställda fonder.

* Kassaförvaltaren uppbär alla inkomster samt verkställer utbetalningar; allt i överensstämmelse med styrelsens beslut.

* Säkerhetshandlingar skall förvaras i banks kassavalv under 2 lås, vars till tvenne styrelseledamöter äga var sin nyckel, eller också deponeras i banks notrieavdelning.

Bokslut

§ 13

Föreningens räkenskaper skall den 30 juni varje år sammanföras i fullständigt bokslut. Bokslutet skall vara verkställt senast den 15 september, då räkenskaperna jämte dithörande handlingar samt den av styrelsens ledamöter underskrivna förvaltningsberättelsen överlämnas till de utsedda revisorerna för granskning.

Revision

§ 14

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses å ordinarie sammanträde två revisorer jämte två suppleanter för dem.

§ 15

Senast före september månads utgång skall revisorerna avgiva en av dem underskriven berättelse över granskningen.

Sammanträden

§ 16

* Ordinarie sammanträde med föreningens medlemmar hålles årligen i november-december.

* Extra sammanträde hålles då förhållandena det påfordrar.

* Vid föreningens sammanträden föres ordet av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av dess vice ordförande. Är ingen av dessa tillstädes väljer de närvarande emellan sig en ordförande för sammanträdet.

§ 17

Vid ordinarie sammanträde skall följande ärenden förekomma till behandling;

* Styrelsens förvaltningsberättelse för det förflutna året jämte revisorernas berättelse över den av dem verkställda granskningen.

* Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för den tid revisorernas berättelse omfattar.

* Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.

* Val av valnämnd bestående av två personer.

* Val av revisorer jämte suppleanter för dem.

§ 18

* Då för en frågas avgörande omröstning äger rum, verkställs denna öppet, varvid, om rösterna utfalla lika å båda sidor, den mening skall vara gällande som ordföranden biträder.

* Val kan på begäran ske med slutna sedlar, och vid lika röstetal skall avgörandet ske genom lottning.

§ 19

Kallelse till sammanträde skall genom ordförandens försorg ske genom annonsering i lokalpressen senast åtta dagar före sammanträdet samt personlig kallelse på sätt styrelsen bestämmer.

§ 19

Kallelse till sammanträde skall genom ordförandens försorg ske genom annonsering i lokalpressen senast åtta dagar före sammanträdet samt personlig kallelse på sätt styrelsen bestämmer.

Stadgeändring

§ 20

Ändring av dessa stadgar avgöres på utlyst allmänt sammanträde sedan därom förslag blivit av styrelsen tillstyrkt.

Upplösning

§ 21

Om föreningen upplöses skall dess medel överlämnas till annan i Härnösands kommun verkande förening med ändamål att befrämja handelns utveckling och förkovran.

Härnösands Handelsförenings Fond

Stadgar reviderande år 1994

Bokslut

§ 1

Handelsföreningens fond är bildad genom föreningens tillgångar avsatta tolvtusen ktonor och förökad genom avkastning samt sammanläggning av änkepensionsfonden.

§ 2

När fonden genom de i föregående § omnämnda avkastning uppgår till ett kapital av etthundrafemtiotusen kronor får utdelning ske. Dock med den begränsningen att kapitalet ej får understiga etthundrafemtiotusen kronor vid något tillfälle.

§ 3

Berättigad att ansöka om medel ur fonden är, i första hand hand föreningens medlemmar och i andra hand personer i Härnösands kommun som arbetar inom eller utbildar sig för arbete inom handeln.

§ 4

Ansökan om medel lämnas till styrelsen för Handelsföreningen, som, efter noggrann prövning beviljar medel upptill ett belopp av kronor trettiotusen per sökande. Skriftlig rapport över utlämnade medel tillställs föreningens medlemmar vid årsmötet varje år.

§ 5

Beslut om ändring av dessa stadgar är icke giltigt med mindre samtliga röstberättigade förenat sig därom, eller beslutat fattas å två på varandra följande föreningssammanträden, varav minst ett ordinarie, och å det sammanträde som sist hålles, biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

Härutöver krävs, att ändringen, där förslag därom ej väckts av styrelsen, tillstyrkts av denna.

Härnösands Handelsförenings Stiftelse

Stadgar reviderande år 1994

Bokslut

§ 1

Handelsföreningens Stiftelse har bildats genom en sammanslagning av följande fonder:

Harald Andersson fond, Fritz och Wendela Ramströms minnesfond och Fredrik och Elin Lundqvist minnesfond

§ 2

Styrelsen utses av Härnösands Handelsförenings medlemmar och bör vara den samma som Handelsföreningens styrelse.

§ 3

* Den årliga avkastningen sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får efter beslut av styrelsen användas till: Att, efter Handelsföreningens styrelses prövning, av avkastning utge bidrag till behövande medlemmar, medlemmars efterlevande och anhöriga.

* Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

§ 4

Vid disposition av Stiftelsen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i Stiftelsen ingående donationerna.

§ 5

Donationsboken skall vara en pärm, i vilken en förteckning över fonder, stadgar för Stiftelsen och kopior av de ursprungliga donationurkunderna insättes.

§ 6

För erhållande av medel ur Härnösands Handelsförenings Stiftelse skall skriftlig ansökan tillställas Handelsföreningens styrelse.

bottom of page